വീഡിയോ

Beijing Gs ഹൗസിംഗ് കമ്പനി ആമുഖം

യൂണിറ്റ് ഹൗസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോ

സ്റ്റെയർ & കോറിഡോർ ഹൗസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോ

സംയോജിത വീടും ബാഹ്യ സ്റ്റെയർ വാക്ക്‌വേ ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോയും

GS ഹൗസിംഗ്-ചൈനയിലെ സിയോംഗാൻ ന്യൂ ഏരിയയിലെ ബിൽഡേഴ്സ് ഹോം ക്യാമ്പ്

കാന്റൺ ഫെയറിന്റെ GS ഹൗസിംഗ്-ഫേസ് IV എക്‌സ്‌ബിഷൻ ഹാൾ പ്രോജക്റ്റ്

ചൈനയിലെ ഹെബെയിൽ GS ഹൗസിംഗ്-ഹാപ്പിനസ് സ്കൂൾ പദ്ധതി

ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ്ങിൽ GS ഹൗസിംഗ്-റെയിൽവേ പദ്ധതി

GS ഹൗസിംഗ് - ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ്ങിൽ എക്സ്പ്രസ് വേ പദ്ധതി

ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ്ങിൽ GS ഹൗസിംഗ്-റെയിൽവേ പദ്ധതി